Автобуска станица - Скопје

Монтажа, пуштање во работа, сервис на систем за информација на патници, главен и перонски информативни табли како и монитори СОЛАРИ

Спортски центар ``Борис Трајковски``

Монтажа, пуштање во работа, сервис на систем за информација на спортски семафор ЛЕА

Семафорски контролери - Град Скопје

Изработка на комплет ормари за контрола на семафорска сигнализација, монтажа, програмирање, пуштање во работа, сервис – SWARCO

Хидраулични паркинг столбчиња - Општина Карпош

Поставување на хидраулични паркинг столбчиња

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved