ЖИТО ЛУКС

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со: Силоси за жито АС, Дистрибуција на брашно – Пекара Автокоманда, Силоси за брашно – Автокоманда
 • Нисконапонски разводни ормари
 • Дистрибутивни табли
 • Командно управувачки ормари

ЖИТО ЈУГ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Млин за брашно
 • Командно управувачки ормари

МЛИН РАМАДАНИ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Млин за брашно
 • Командно управувачки ормари

ФУРНА ДИМЕ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Млин за брашно
 • Командно управувачки ормари

БИМИЛК

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Станица за компримиран воздух
 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Амонијачна станица
 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со Котларница
© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved