МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

PLC/SCADA систем за надзор и управување со горна и долна сценска техника:

34 – сценски дигалки,

2 – хоризонтални и 7 – вертикални завеси,

1 – ротациона бина (1 – прстен, 1 круг),

6- сценски вагони, 2 – актерски лифтови,

1 – светлосен елеватор,

1 – оркестарски елеватор,

3 – елеватори,

1- оркестарски вагон,

1 – циклорама,

4 – панорама,

20 – модули,

3 – светлосни дигалки,

4 – челични завеси

RЕMall Тетово

Проектирање, изработка на разводни ормари и дистрибутивни табли, компензација на реактивна енергија

Capitol Mall Скопје

Изработка на разводни ормари, дистрибутивни табли, командно управувачки ормари

Carrefour Тетово

Изработка на разводни ормари и дистрибутивни табли, компензација на реактивна енергија

Marquardt Велес

Изработка на разводни ормари, дистрибутивни табли, командно управувачки ормари

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved