МАКСТИЛ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • Фреквентни регулатори
 • Нумеричка заштита
 • Нисконапонски разводни ормари до 2500А
 • Ормари за компензација на реактивна енергија
 • Дистрибутивни табли
 • Реконструкција на среднонапонска опрема: прекинувачи, раставувачи, струјни и напонски трансформатори
 • Автоматизација на процеси и погони

Проекти:

 • Печка и дескалација DANIELI
 • ФЦ машини
 • Пескара
 • Автоматизација на колички за транспорт на старо железо од отпад до печка
 • Положување на 110 kV и 30 kV кабел и негово поврзување

АРЦЕЛОР МИТАЛ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA референтна брзина за погон ХРМ (Referent speed for finishing stands F1-F6; ZOOM control HU7 and 8)
 • Фреквентни регулатори 160-200kW FC16,17,18,19,20
 • Монтажа на мерни броила
 • Монтажа на индустриско енергетски- ефикасно осветлување

ДОЈРАН СТИЛ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA прочистување, таложење и ладење на вода
 • Инсталација на трансформатор 6/0.4 kV 1600VA
 • Нисконапонски разводни ормари до 2000А
 • Командни и PLC ормари
 • Нумеричка заштита

ФЕНИ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 

 • PLC/SCADA систем за гранулација; ММД дробилка; Транспорт ситна фракција; Систем бренери за Лепол решетки
 • Фреквентни регулатори
 • Софт-старт уреди
 • Нисконапонски разводни ормари
 • Дистрибутивни табли
 • Командно управувачки ормари
 • Реконструкција на среднонапонска опрема: прекинувачи, раставувачи, струјни и напонски трансформатори
© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved