МЕПСО

Изработка на проекти за прилагодување на ТС за далечинско управување

 

 1. Изведба на прилагодувањето:

 

 • ТС400/110 kV Скопје 4,
 • ТС400/110 kV Дуброво,
 • ТС110/35 kV Скопје 1,
 • ТС 110/35/10 kV Кочани,
 • ТС 110/35 kV Бучим,
 • ТС 110/35 kV Струмица 1,
 • ТС 110/35 kV Струмица 2,
 • ТС 110/35 kV Скопје 3,
 • ТС 110/35 kV Тетово 1,
 • ТС 110/35 kV Тетово 2,
 • ТС 110 Куманово 1,
 • ТС 110 Битола 3,
 • ТС 110 Штип 2,
 • ТС 110 Сопотница,
 • ТС 110 Крива Палнка

 

 1. Производство на ормари за заштита, управување и мерење,
 2. АЦ/ДЦ развод, сигнализација
 3.  Инсталација;
 4. Каблирање;
 5. Поврзување;
 6. Испитување и пуштање во работа;

ЕЛЕМ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и учество во пуштање во работа

• ХЕЦ Тиквеш

• ХЕЦ Шпиље

• ХЕЦ Св. Петка

• РЕК Битола

ЕВН

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување у пуштање во работа на секундарна опрема, нумеричка заштита, алармна сигнализација, АЦ/ДЦ развод, далечински систем за надзор и управување SCADA

 

 • ТС110/35/10 kV Кочани,
 • ТС110/20/10 kV Куманово 1,
 • ТС35/10 kV Чешиново,
 • ТС35/10 kV Порцеланка Велес,
 • ТС35/10 kV Лакавица,
 • ТС35/10 kV Делчево,
 • ТС35/10 kV Кривогаштани,
 • ТС35/10 kV Дебар, ТС35/10 kV Долнени,
 • ТС35/10 kV Штип,
 • ТС35/10 kV Централна,
 • ТС35/10 kV Бит Пазар

Замена на повеќе од 200 постоечки стари мерни броила во Скопје

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved