ТИТАН ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со погоните: Млин за јаглен и сушара, Млин за цемент бр. 3,4,5 и 6, Припрема 1,2 и 3, Силоси за отпрашување, Механички филтри, Дробилка Говрлево, Хомогенизација
 • Фреквентни регулатори
 • ДЦ регулатори
 • Нумеричка заштита
 • Нисконапонски разводни ормари до 2500А
 • Дистрибутивни табли
 • Компензација на реактивна енергија
 • Реконструкција на среднонапонска опрема: прекинувачи, раставувачи, струјни и напонски трансформатори

РЕНОВА

Проектирање, изработка на ормари, каблирање, поврзување, испитување и пуштање во работа на:

 • PLC/SCADA систем за надзор и управување со: Машина за палетизирање вреќи со цемент во РЕНОВА Џепчиште и Феризај Косово, Погон за производство на течни фасадни малтери
 • Фреквентни регулатори
 • Компензација на реактивна енергија
 • Нисконапонски разводни ормари до 2500А за REMall, Тетово
 • Дистрибутивни табли
© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved